VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
V platném znění od 01.09.2022

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti Screen servis spol. s r.o., se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka č. 23241 (dále jako „prodávající“) a kupujícího, kterým mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé, fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (dále jako „kupující“ či „zákazník“) (prodávající a kupující společně jako „smluvní strany“), vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) zboží (výrobky, které jsou uvedeny v katalogu prodávajícího názvem a číselným kódem, jakož i jiné výrobky, které na základě objednávky (poptávky) dodá prodávající zákazníkovi) (dále jen „zboží“) či na základě smlouvy (dále jen „smlouva ohledně služby“) (kupní smlouva a smlouvě ohledně služby každá dále jen také „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí služby (výroba, instalace a oprava strojů, technické poradenství; projektování zařízení, jakož i servis) (dále jen „služba“), uzavírané mezi provozovatelem a fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele na adrese www.nerezovedraty.cz (dále jen „eshop“ či „internetový obchod“).

Pokud se obchodní a dodací podmínky zákazníka liší od těchto VOP, použijí se, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne písemně jinak, tyto VOP. Obchodní a dodací podmínky zákazníka jsou pro prodávajícího závazné pouze za předpokladu, že je prodávající písemně uzná.

1.2. Provozovatelem eshopu (také prodávajícím)  je:

Screen servis spol. s r.o.

se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46

IČO: 25864203

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka  č. 23241

Email:screenservis@screenservis.cz

Tel.:+420 585 311 452

Zákon o elektronické evidenci tržeb:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1.3. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník eshopu, který prostřednictvím systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku zboží.

1.4. Zákazník, který prostřednictvím eshopu odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující.

1.5. Jakékoli změny smlouvy, VOP, vedlejší ujednání či jiné podmínky si vždy vyžadují písemné potvrzení oprávněnou osobou.

1.6. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce eshopu může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to stránky eshopu umožňují, může zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webových stránek eshopu.

2.2. Při registraci uživatelského účtu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem – emailovou adresou zákazníka či uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

2.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutno údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření smlouvy

3.1. Prodávající kupujícímu spotřebiteli sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;
 5. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího,
 6. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.2. Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu na adrese eshopu, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů. Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách eshopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář objednávky“). Formulář objednávky obsahuje zejména informace o:

(i) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu prodávajícího),

(ii) způsobu dodání objednávaného zboží včetně údajů o nákladech spojených s dodáním,

(iii) způsobu úhrady kupní ceny zboží.

3.5. Před odesláním formuláře objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře objednávky.

3.6. Formulář objednávky odešle kupující prodávajícímu tím, že předmětné zboží objedná (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

3.7. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena prodávajícího zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

3.8. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

3.9. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

3.11. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny koncové.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto VOP, prodávající doručí zboží prostřednictvím přepravce (zejména prostřednictvím vlastní vozidla prodávajícího, České pošty, TOP TRANS, ale i jiného dopravce, který bude případně ke zvolení v objednávkovém formuláři), kterému zboží předá zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky (u platby kartou či bankovním převodem po připsání peněz na účet prodávajícího), není-li dohodnuto jinak. V případě, že bude dovoz zajištěn vlastní dopravou prodávajícího, termín dodání prodávající stanoví dohodou dle plánu rozvozu. V těchto případech bude prodávající kupující vždy telefonicky kontaktovat za účelem upřesnění termínu dodání.

4.2. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, může zákazník rovněž zvolit možnost osobního odběru, tj. dodání, resp. vyzvednutí zboží v kamenné provozovně (pobočce) prodávajícího v rámci procesu tvorby objednávky. Toto dodání je prodávajícím poskytováno zdarma. V případě, že prodávající u zboží uvádí, že má takové zboží na skladě, dodá, resp., připraví zboží k vyzvednutí v kamenné prodejně (pobočce) zpravidla do 3 dnů od přijetí objednávky. Zákazník si může zboží vyzvednout v rámci provozní doby vybrané kamenné provozovny (pobočky).

4.3. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky zákazníkovi. Ceny uvedené v internetovém obchodu prodávajícího platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce se připočítává k uvedené ceně zboží expediční poplatek, jehož výše činí:

(i) Osobní odběr: zdarma (v pracovních dnech od 7,00 do 15,45 na adrese sídla prodávajícího: Screen Servis spol. s r.o., Luběnice 156, 783 46 Těšetice)

(ii) Top trans: dle aktuálního ceníku přepravce na www.toptrans.cz

(iii) Česká pošta : dle aktuálního ceníku na ww.ceskaposta.cz

Při doručení poštou (objednávka o hmotnosti max. 2 kg) je zboží expedováno vždy v úterý a ve čtvrtek, poštovné je bez rozdílu hodnoty objednávky 300,- Kč. Zboží je doručováno na dodací adresu uvedené v objednávce.

4.5. Náklady spojené s balením zboží prodávající samostatně neúčtuje, jsou zahrnuty v expedičním poplatku.

4.6. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující se stává vlastníkem zboží teprve poté, co dojde k zaplacení kupní ceny.

4.7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.10. Prodávající si vyhrazuje právo uskutečňovat i částečné dodávky. Zákazník je povinen tyto částečné dodávky přijmout a uhradit za ně kupní cenu.

4.11. Určení termínu plnění je závislé na dostupnosti zboží a na provozních možnostech prodávajícího.

4.12. Expedované zboží bude zabaleno způsobem v obchodním styku obvyklým s přihlédnutím k jeho povaze, místu jeho dodání a způsobu přepravy tak. V případě dodání mechanicky poškozeného zboží přepravní službou je zákazník povinen s přepravcem sepsat záznam o poškození, nebo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace na mechanické poškození během dopravy není možné uznat.

4.13. V případě, že zboží, které má být odebráno v provozovně prodávajícího, nebude odebráno nejpozději deseti dnů po dohodnutém termínu dodání zboží, má prodávající právo od jednotlivé kupní smlouvy odstoupit.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

(i) platba při osobním odběru: V případě osobního odběru, tj. dodání, resp. vyzvednutí zboží v kamenné provozovně (pobočce), uhradí zákazník kupní cenu zboží při převzetí zboží v kamenné provozně (pobočce), a to v hotovosti nebo platební kartou,

(ii) bankovním převodem,

(iii) platební kartou online.

5.2. V případě platby při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy či v jiném termínu uvedeném na účetním či daňovém dokladu – faktuře a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije5.4. Cena, pokud není dohodnuta ve smlouvě jinak, se řídí platným ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku prodávajícího, jakož i ústní a telefonické informace o cenách, jsou pouze informativní, ze strany prodávajícího až do okamžiku uzavření  smlouvy jsou nezávazné a zákazníkem nevymahatelné.

5.5. Cenu prodávající v nabídce uvádí v CZK nebo v EUR s tím, že pokud je uváděna v EUR, pro přepočet na CZK se použije aktuální denní kurz Komerční banky, a.s. devize prodej.

5.6. Cena je uváděna bez daně z přidané hodnoty, která se připočítává vždy ve výši stanovené zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.7. Nárok na náhradu škody způsobené prodlením se splněním peněžitého závazku ani nárok na úrok z prodlení není vyúčtováním a zaplacením smluvní pokuty dotčen.

5.8. Prodávající je oprávněn pozastavit plnění závazků vyplývajících mu ze smlouvy, pokud bude zákazník v prodlení s jakoukoli platbou dle smlouvy nebo těchto VOP, a to až do doby připsání dlužné částky na účet prodávajícího. Prodávající není v prodlení, je-li zákazník v prodlení s úhradou dlužné částky.

5.9. Ocitne-li se zákazník v prodlení se svým dílčím platebním závazkem, stává se celý zbytek nezaplaceného závazku /ceny předmětu plnění/ okamžitě splatným.

5.10. Zákazník prohlašuje v souladu s § 630 občanského zákoníku, že prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv vzniklých prodávajícímu vůči němu z titulu uzavřené smlouvy na dobu 15 let od okamžiku, kdy započne tato doba běžet. Takové prohlášení se vztahuje i na práva vzniklá odstoupením od smlouvy.

5.11 V případě, že zákazník není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře schopen z jakéhokoliv důvodu provést úhradu ceny nebo její části, je povinen neprodleně, avšak vždy nejpozději před koncem lhůty splatnosti, informovat prodávajícího a požádat ho o změnu termínu splatnosti. Neučiní-li tak, či nedojde-li k dohodě o prodloužení termínu splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná pátým dnem po jejím vyúčtování.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 2. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.3. Ustanovení článku 6.5. VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Za vadu se považuje i plnění jiné věci než byla objednána kupujícím, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

6.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.

6.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to:

 1. a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 2. b) na odstranění vady opravou věci,
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d) odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle článku 6.7. VOP.

6.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.8. Nemá-li zboží vlastnosti dle článku 6.2. VOP má kupující dále práva dle § 2169 občanského zákoníku.

6.9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“), a to v kamenné prodejně prodávajícího, reklamace v písemné formě lze zasílat na níže uvedenou adresu či na níže uvedený e-mail:

Screen servis spol. s r.o.

se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46

IČO: 25864203

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka  č. 23241

Email: screenservis@screenservis.cz

Tel.: +420 585 311 452

V rámci reklamace je zákazník povinen uvést:

 1. a) řádné označení zákazníka, místo, kde se vadný předmět plnění nachází,
 2. b) jméno pracovníka zákazníka, který nahlašuje vadu a který je současně oprávněn vadu nahlásit, a telefonický kontakt na něj,
 3. c) v písemném potvrzení datum činění reklamace vady,
 4. d) identifikaci zboží, na kterém se vada vyskytuje, a to včetně dodacího listu (předávacího protokolu, faktury nebo jiného obdobného dokumentu),
 5. e) popis vady a okolností, za kterých se vada projevuje,
 6. g) jaké právo z vadného plnění si zvolil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

6.10. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

6.11. Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (Českou Poštou).

6.12. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

6.13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Bližší a další informace o stavu reklamace získá kupující emailem: screenservis@screenservis.cz, nebo na tel.: +420 585 311 452.

6.14. Zboží z eshopu je ke kupujícímu doručováno prostřednictvím dopravců. Pokud zásilka dorazí ke kupujícímu poškozená, prodávající doporučuje, aby kupující postupoval následovně: prohlédl zásilku před dopravcem.

V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepsal s dopravcem protokol o poškození zásilky. V případě problému s dopravcem mohou kupující kontaktovat prodávajícího na adrese eshopu. Do předmětu zprávy je doporučeno uvést „Stížnost na přepravu“, dále popsat problém, uvést kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem a oznámí kupujícím další postup.

6.15. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v případě, že mezi nimi dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

6.16. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání kupujícímu.

6.17. Prodávající v rámci ručí výhradně za odstranění vady, která činí předmět plnění neupotřebitelným nebo jeho použitelnost je v důsledku výskytu vady velmi značně omezená a která vznikla v důsledku vady použitého materiálu nebo chybou výroby.

6.18. Výše uvedená odpovědnost za vady se nevztahuje na:

 1. a) na předmět plnění, který byl po jeho převzetí zákazníkem zpracován, upraven nebo neoddělitelně spojen s jinou věcí
 2. b) na vady vzniklé v důsledku tzv. vnější příčiny nebo vzniklé opravou provedenou jinou osobou, než poskytovatelem servisu
 3. c) na vady vzniklé v souvislosti s jeho užitím v rozporu s dodanou dokumentací, ČSN a běžnými zvyklostmi užívání, a na vady vzniklé umístěním předmětu plnění v nevyhovujících podmínkách,
 4. d) na vady vzniklé nesprávnou údržbou, nadměrnou zátěží a přetížením, chybnou montáží zákazníkem nebo třetí osobou, neodbornou opravou, neodborným zásahem, přirozeným opotřebením, nevhodným nebo nedbalým zacházením, působením elektrických, chemických nebo jiných mechanických vlivů, použitím jiného neoriginálního náhradního dílu nebo vzniklých v důsledku jiného vlivu, který není prodávajícím ovlivnitelný.
 5. e) na vady vzniklé z důvodu, že předmět plnění byl instalován do zařízení, které není na současné úrovni odpovídajících technických úprav, nebo na vady vzniklé z důvodu, že na předmětu plnění byly provedeny jiné úpravy než takové, které pro něj stanoví výrobce, prodávající či poskytovatel servisu.

16.19. Při řešení vady je postupováno dle standardních servisních podmínek prodávajícího nebo poskytovatele servisu, pokud není sjednáno jinak.

16.20. Zjistí-li prodávající nebo poskytovatel servisu, že se nejedná o vadu, na kterou se vztahuje odpovědnost z vad, nese zákazník veškeré výlohy a náklady spojené s reklamací vady ze svého, a to ve výši platných sazeb prodávajícího, resp. poskytovatele servisu.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 3 těchto podmínek do 14 (slovy: čtrnácti) dnů. Tato lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

7.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem či osobně v kamenném obchodě). Kupující je oprávněn použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností kupujícího.

7.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (čl. 7.1. těchto obchodních podmínek).

7.4. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel od kupujícího, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

7.5. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle na adresu prodávajícího: Screen servis spol. s r.o., Luběnice 156, PSČ 78346 nebo předá prodávajícímu na adrese Luběnice 156, PSČ 78346 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem doložil, že zboží koupil od prodávajícího, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury.

7.7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.8. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7.9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.10. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a též od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, jakož i o dodávce novin, periodik nebo časopisů. Dále v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku prodávající výslovně sděluje, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Zákazník není oprávněn k žádnému jinému nakládání se zbožím, jehož cena není plně zaplacena, zejména ne k jeho zastavení apod. Dání zboží do zástavy nebo zajišťovací převedení vlastnictví ke zboží ve prospěch třetí osoby je bez souhlasu prodávajícího vyloučeno.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na eshopu.

 1. PŘEVODITELNOST PRÁV A ZÁVAZKŮ

10.1. Zákazník není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, převést svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto VOP na třetí osoby. Prodávající neposkytuje souhlas s postoupením jakékoli smlouvy.

10.2. Prodávající je oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto VOP na třetí osobu. Zákazník výslovně souhlasí s postoupením jakékoli smlouvy s ním uzavřené. Prodávající je oprávněn pověřit provedením části služby třetí osobu, zákazníkovi však odpovídá ve stejném rozsahu jako by plnil sám.

 1. PŘEVODITELNOST PRÁV A ZÁVAZKŮ

11.1. Vyžaduje-li zboží instalaci u zákazníka a je-li tato instalace součástí smlouvy, bude instalace provedena dle podmínek uvedených ve smlouvě. Pokud není instalace předmětu plnění součástí smlouvy, zajistí si instalaci předmětu plnění zákazník na vlastní náklady.

11.2. Zákazník je povinen zajistit vhodné prostředí pro instalaci předmětu plnění dle pokynů výrobce nebo prodávajícího.

11.3. Pokud se prodávající ve smlouvě zavázal instalovat zboží u zákazníka a pokud je nezbytné z důvodu řádné instalace předmětu plnění odstranit nebo jinak odpojit jiné zařízení zákazníka, je zákazník povinen toto odstranění nebo odpojení umožnit, přitom je povinen zajistit všechny potřebné souhlasy pro toto odstranění nebo odpojení zařízení, a dále je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

11.4. Zákazník je povinen z důvodu instalace zboží zajistit volný přístup pracovníkům prodávajícího, příp. jeho zmocněnci do prostor instalace předmětu plnění a vytvořit jim nezbytné podmínky pro instalaci předmětu plnění.

11.5. Pokud zákazník v dohodnutém termínu nezajistí podmínky pro řádnou instalaci zboží, je prodávající oprávněn vyúčtovat zákazníkovi veškeré náklady, které mu v této souvislosti vzniknou.

11.6. Instalace u zákazníka bude prodávající standardně provádět, pokud se se zákazníkem nedohodnou jinak, v pracovních dnech. Bude-li zákazník požadovat instalaci předmětu plnění mimo pracovní dny (sobota, neděle a svátky), je prodávající oprávněn účtovat zákazníkovi náklady spojené s prací mimo pracovní dny.

11.7. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, prodávající neručí za vhodnost předmětu plnění k určitému účelu použití, ani za jeho kompatibilnost s již existujícím zařízením zákazníka.

11.8. Cena za instalaci je smluvní a bude, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne jinak, součástí smlouvy.

11.9. Nemožnost provést instalaci způsobem, který nebyl ujednán ve smlouvě, není ze strany zákazníka důvodem pro odstoupení od smlouvy.

 1. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST A TRVÁNÍ SMLOUVY

12.1. Odpovědnost prodávajícího či zákazníka za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:

 1. a) v důsledku vyšší moci; pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 kalendářních dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající ze smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci.
 2. b) v důsledku zásahu úředních míst země výrobce předmětu plnění, který znemožní stranám splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

12.2. Za vyšší moc strany považují stávku, nepokoje, požár, záplavy, extrémní klimatické podmínky, přírodní katastrofu, teroristický čin, epidemie. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění plnění od subdodavatelů.

12.3. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST A TRVÁNÍ SMLOUVY

13.1. Veškeré oznámení a komunikace související se smlouvou a těmito VOP (dále jen „oznámení„) musí být písemná a musí být předána osobně nebo zaslána poštou s předplaceným poštovným nebo faxem či elektronickou poštou, a to do sídla prodávajícího nebo zákazníka nebo na jinou v budoucnu smluvními stranami výslovně sjednanou adresu.

13.2. Veškerá oznámení zaslaná prostřednictvím pošty se považují za doručená a přijatá buď v okamžiku skutečného doručení nebo třetím dnem po jejich podání k přepravě, a to podle toho, ke které skutečnosti dojde dříve.

13.3. Oznámení zaslaná faxem nebo elektronickou poštou se považují za doručená v okamžiku obdržení příslušného potvrzení o provedeném přenosu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

14.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.09.2022. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na stránkách eshopu.

14.3. Účastníci výslovně dohodli na změně místní příslušnosti soudu prvního stupně (prorogace) tak, že všechny spory, vyplývající z těchto VOP či jednotlivých smluv, nebo v souvislosti s ní vzniklé, se budou v souladu s § 89a OSŘ řešit u věcně příslušného soudu prvního stupně dle sídla prodávajícího tj. u Okresního soudu v Olomouci.

14.4. V případě, že je zákazníkem spotřebitel, ustanovení VOP, která jsou upravena odchylně od zákona v neprospěch spotřebitele, se na něj nepoužijí.

14.5. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

14.6. Nestanoví-li tyto VOP jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

14.7. Přílohu č. 1 VOP tvoří vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy.

Příloha č. 1 VOP – Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení: …………

Bydliště: …………

(případně e-mail, tel. číslo): …………

Adresát:

Prodávající: Screen servis spol. s r.o.

IČ: 25864203

se sídlem: Luběnice 156, PSČ 78346

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)

Doporučujeme - výhodná nabídka pro všechny